Chat with us    |  Follow us on:    

              

Quảng bá và tổ chức tour du lịch sinh thái về Nuôi trồng thủy sản
Tổ chức thực hiện các dự án trong và ngoài nước về Nuôi trồng thủy sản Read more...
Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng khoa học vào sản xuất Nuôi trồng thủy sản
Tư vấn thiết kế, xây dựng và kỹ thuật sản xuất Giống thủy sản
Huấn luyện, đào tạo ngắn và dài hạn các kỹ thuật trong Nuôi trồng thủy sản
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại